Privacy policy

Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor uzelf. Daarom gaan we bij Mavom uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om. 

 

Wat doen we met uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van Mavom en de producten en diensten van Mavom en het in contact komen en blijven met (potentiële) relaties.

 

Meer specifiek omvat dit o.a.:

  • Afhandeling van uw verzoek om informatie of aanbiedingen
  • Het onder uw aandacht brengen van Mavom en het verstrekken van informatie over de producten/diensten van Mavom.
  • Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven van Mavom, waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden.
  • Afhandeling van opdrachten
  • Organiseren van/uitnodigen voor trainingen, seminars en beurzen
  • Samenstellen van gebruikersstatistieken en beveiliging van onze website(s)

 

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Mavom verzamelt en verwerkt uw gegevens welke o.a. verkregen zijn door persoonlijk of schriftelijk contact, getoonde interesse in onze producten/diensten of nieuwsbrieven, deelname aan een seminar of het invullen van een webformulier via de site van Mavom. Daarnaast kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Door het contact met Mavom gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt en worden opgenomen in onze relatie-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke contacten met u.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De gegevens die worden verwerkt zijn: NAW gegevens bedrijf, naam, zakelijk telefoonnummer en emailadres contactpersoon, geslacht, functiegegevens, bestelde producten, factuurgegevens, gegevens over betalingen.

 

Bewaartermijn

Mavom bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mavom neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, openbaarmaking of verlies. Als, ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake mocht zijn van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident alsook over de maatregelen die we genomen hebben om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wij delen geen enkele informatie

Mavom deelt geen enkele informatie of persoonsgegevens met derde partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Alleen medewerkers van Mavom, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Mavom. Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Voor dit doeleinde heeft Mavom een verwerkingsovereenkomst met haar leverancier gesloten waarin de strikte voorwaarden en geheimhouding opgenomen zijn.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren indien u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. 

 

Om technische redenen duurt het een maand om gegevens uit onze systemen en back-ups te verwijderen. Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Mavom alsook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mavom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Naar boven